Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Strandskydd

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Strandpromenad
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Strandskyddet skyddar djur och växter som lever på stränderna och i vattnet samt tryggar allmänhetens tillgång till vattennära friluftsliv.

Strandskydd

Skydd av stränder infördes på 1950-talet för att skydda växt- och djurliv samt att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv genom att hålla stränder fria från bebyggelse. Strandskyddet regleras i dag i miljöbalken. Bestämmelserna gäller främst i områden som saknar detaljplan.

Strandskydd

Miljöbalken

Strandskydd i Danderyds kommun

I Danderyd gäller strandskydd för icke planlagda områden vid Rösjön samt inom detaljplanelagt område vid Cedergrenska parken, Sätra ängar och de små öarna i Värtan. För Rösjön och Sätra ängar är strandskyddet utvidgat till 300 meter. Vid framtagandet av en ny detaljplan återinträder strandskyddet.

Det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet.

Generella bestämmelser för strandskydd

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och gäller även undervattensmiljön. I Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv.

Naturvårdsverkets och Boverkets broschyr