Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Radon

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Radon är en osynlig och luktlös gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som avger strålning. Om du bor i ett hus med höga radonhalter kan du på lång sikt få skador på lungor och luftvägar.

Radonkällor

Radongas från marken kan tränga in i din bostad till exempel genom sprickor i grunden eller via otätheter där el-, vatten- och avloppsrör går in i huset.

Radon kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975 eller från dricksvattnet. Vårt kommunala dricksvatten i Danderyd är däremot inte radonhaltigt.
Radon i mark

Riktvärde

Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Halter som överstiger detta kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Enligt regeringens miljömål ska alla allmänna lokaler i Sverige klara riktvärdet senast år 2010 och alla bostäder senast år 2020.

Radonmätning

Radonmätningar ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du vill kontrollera radonhalten i din bostad ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med ackrediterade mätlaboratorium. Danderyds kommun samarbetar inte med något enskilt laboratorium.
Radonmätningar i Danderyd

Visar ditt mätresultat över 200 Bq/m3?

Om ditt hus har en radonhalt över 200 Bq/m3 kan du anlita en konsult som hjälper dig att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och sedan föreslår åtgärder. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med företag och personer som har genomgått kurser hos Strålsäkerhetsmyndigheten i att mäta och åtgärda radon.

Mer information

Svensk radonförening

Strålsäkerhetsmyndigheten om radon

Folkhälsomyndigheten om radon

Boverket om radon

Radonregister