Bullerbidrag

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om du anser att du är störd av trafikbuller i Danderyd har du möjlighet att söka bidrag för bullerskydd.

Du som är störd av trafikbuller kan söka bidrag för skydd mot bullret. Gör så här:

  • Se på bullerkartan om din fastighet ligger i ett bullerstört trafikområde där bullret överskrider 60 decibel (A) från det kommunala vägnätet. Då kan du söka om bidrag för bullerskyddsåtgärder hos tekniska kontoret i Danderyds kommun.
  • Läs reglerna för att se vilka åtgärder du kan vara berättigad till.
  • Skicka in en ritning till tekniska kontoret där du beskriver och markerar ut ditt behov av bullerskydd.
  • Tekniska kontoret handlägger sedan ditt ärende. Anser kontoret att ni är berättigade till bidrag upprättas ett förslag på avtal. När avtalet är godkänt av båda parter kan ni genomföra de planerade åtgärderna.
  • Spara alla kvitton för dina utlägg då dessa ska redovisas för att få ersättning. Bidraget betalas ut först när tekniska kontoret har godkänt åtgärderna.

Bakgrunden till bullerbidraget är att det inom Danderyds kommun finns program för åtgärder mot buller. Åtgärderna riktas i första hand mot de bostäder som ha de högsta uppmätta bullernivåerna. Du ser vilka det är på bullerkartan.

Kontrollera bullerkällan

Om du är osäker ifall du kan få bullerbidrag eller inte ska i ett första hand kontrollera vem som ansvarar för bullerkällan. Trafikverket ansvarar för vägtrafikbuller från motorvägen (E18 och Edsbergsvägen) och andra statliga vägar. SL ansvarar för åtgärder mot buller från Roslagsbanan. Danderyds kommun ansvarar för vägtrafikbuller från det kommunala vägnätet.

Mer information

Regler för bullerbidrag

Typskiss för bullerskärm

Bullerkarta 2015