Ansökan om projektmedel läsåret 2017/2018

För att stimulera till utveckling och öka måluppfyllelsen inom Utbildningsnämndens ansvarsområde kan förskola, pedagogisk omsorg, skola (förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola) och gymnasium i Danderyds kommun ansöka om projektmedel hos utbildnings- och kulturkontoret

Medlen ska användas för att utveckla strategier och metoder för hållbar verksamhetsutveckling i linje med Utbildningsnämndens utvecklingsområden i budget 2017. Erfarenheterna från utvecklingsarbetet ska spridas till alla enheter i Danderyd.

Projektmedlen ska användas för att ge projektdeltagarna tid och förut-sättningar att arbeta med utvecklingsområdet. Medlens huvudsakliga
användande bör inte vara inköp av material.

Utvecklingsområdena hämtas från verksamhetsberättelser 2016  och budget 2017 och kan sammanfattas i:

 • Pedagogisk och social tillgängligheten för alla barn och elever oavsett individuella förutsättningar
  • Utveckla metoder och strategier för att alla barn och elever ska nå sin fulla utvecklingspotential
  • Öka kompetensen hos pedagogerna avseende förhållningssätt, både specialpedagogiskt och normkritiskt
 • Samarbete, samverkan och övergångar mellan de olika skolformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasium.
 • Hur mångfald och flerspråkighet tas till vara i undervisningen genom utveckling av metoder och strategier.
 • Barns och elevers inflytande över sitt eget lärande genom utveckling av metoder och strategier
 • Lärmiljöer inne och ute i förskola, förskoleklass och fritidshem utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för lärandet

 Ansökan

Ansökan ska innehålla följande

 • Rubrik på projektet
 • Målområde
 • Syfte, mål och utvärdering
 • Genomförande, organisation och ansvarig
 • Tidsperiod för genomförandet
 • Kostnad - projektmedel kan beviljas för hela eller delar av kostnaden
 • Kontaktuppgifter (telefon och e-post) till ansvarig chef samt projektansvarig

Ansökan ska ha inkommit senast den 20 april.

 Urvalsprocess

Ett antal projekt väljs ut enligt anvisningarna och projektansvariga kallas till intervju följande datum: 10,11 och 12 maj. Kallelse till intervju skickas via mail den 27 april.

Besked om tilldelning av projektmedel sker efter intervjuerna och information skickas till berörda enheter via mail senast den 24 maj. Det tilldelade beloppet kan bli lägre än det ansökta. Efter beslut om tilldelning av projektmedel ska förskolan/skolan bekräfta att projektet kommer att genomföras med de tilldelade medlen.

Redovisning

Redovisning av projekt som tilldelats medel kommer att dels ske vid ett projektseminarium under våren 2018 och dels genom en skriftlig rapport. Rapporten ska innehålla en beskrivning av hur projektet genomförts och vilka effekter man nått.

Välkomna med er ansökan!


Har du frågor kontakta
Eva Hoas e-post telefon 08-568 910 88 eller
Lena Wallin e-post   telefon 08-568 910 77

Om inte formuläret nedan visas, prova att öppna sidan i en annan webbläsare eller i din telefon/surfplatta.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ansökan om projektmedel läsåret 2017/2018

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.