Att förebygga våldsbejakande extremism och främja demokrati

Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare som ska arbeta mot VBE och för demokrati. En av samordnarens strategier för att uppnå sitt mål är att få till ett strukturerat och tvärsektoriellt arbete mot VBE och för demokrati i landets alla kommuner. En del av strategin har varit att arbeta för att få kommunerna att göra handlingsplaner. I kommittédirektivet ser man det som angeläget att  "förebygga att individer lockas till våldsbejakande extremistmiljöer och att sådana miljöer får fäste i samhället".

Kommittédirektiv, Justitedepartementet, 2014:103

Det finns ett antal grupperingar som använder våld med utgångspunkt i extrema ideologier eller miljöer. Enligt den nationella samordnaren och SÄPO finns det tre grupperingar som det är särskilt angeläget att rikta det förebyggande arbetet mot:

  • Daesch (ibland kallat ISIS eller Islamska Staten (IS))
  • Vit makt rörelsen (även kallat högerextremism)
  • Vänsterextremism

Arbetet mot VBE och för demokrati är inte samma sak som arbete mot terrorism

Förebyggande arbete mot VBE är inte detsamma som arbete med säkerhet vid terrordåd eller hot om terrordåd, även om dessa fält överlappar varandra. Arbete mot terrorism (före, under och efter) ingår i kommunens ordinarie kvalitetsarbete i säkerhetsfrågor och utförs i samarbete med bland andra polis och säkerhetspolis. Är man intresserad av att veta mer om säkerhet vid en attack eller om man har information om hot, våld eller antidemokratiska aktörer ska man vända sig till säkerhetschefen Lars Winberg. Inom ramen för det arbetet pågår nu en revidering av kommunens krisledningsplan samt en utbildning i säkerhet vid väpnat våld i skolor och förskolor. En handlingsplan för väpnat våld i skola och förskola har producerats.

Handlingsplan mot VBE och demokrati

Säkerhetschef Lars Winberg och brottsförebyggare Annette Lindell arbetar på ett utkast till handlingsplan för våldsbejakande extremism. Redan nu finns dock tips, råd och rutiner för arbete mot VBE (se längre ned på sidan). Vad gäller handlingsplanen är det tänkt att den noga ska diskuteras och omformuleras i möten med nyckelpersoner innan den redovisas i en nämnd. Den kommer därför att inkludera planer för vidareutveckling, implementering, vidmakthållande och kontinuerlig vidareutveckling.

Arbete som gjorts i Danderyds kommun

Den före detta nationella samordnaren Mona Sahlin föreläste i oktober 2016 om våldsbejakande extremism och demokratifrågor på en konferens om tolerans och integration som Danderyds kommun arrangerade med stöd av övriga Roslagskommuner. Man kan säga att det var en smygstart på Danderyds formaliserade arbete med VBE och demokrati

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Att förebygga våldsbejakande extremism och främja demokrati

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.