För dig som vill hjälpa till med boende till ensamkommande barn

Ett stort tack för att du/ni är intresserade av att hjälpa till med de ensamkommande barn som Danderyds kommun tar emot. Det finns ett stort hjälpbehov kring dessa barn som kommer ensamma till Sverige.

I Danderyds kommun liksom i andra kommuner finns ett akut behov av att hitta familjehem till barn och ungdomar som kommer utan familjer. Vi söker både privata hem och boenden som drivs av företag.

Situationen med ett stort ökat mottagande har uppstått i en takt där vi inte har hunnit samla ihop tillräckliga resurser för att ta emot de barn som anvisas vår kommun. Vi uppskattar det intresse och engagemang som våra kommuninvånare visar genom att höra av sig och vilja hjälpa till på de sätt de kan. På grund av det stora trycket har vi svårt att hinna ge snabba svar och erbjuda snabba tider för att ta emot och behandla ansökningar om att bli jour- och/eller familjehem.

Att bli jourhem eller familjehem

Många hör av sig med frågor om vad det innebär att ta emot ensamkommande barn. De ställer sig samtidigt frågan om jour- eller familjehem är något för deras familj.

Frågor man kan ställa sig är: Finns det tid, engagemang och känslomässigt utrymme att ta emot ytterligare en medlem i vår familj? Är det praktiskt möjligt? Kan vi erbjuda barnet ett eget rum i hemmet?

Jourhem är en familj som kan ta emot ett barn för kortare tid och också med kort framförhållning. Den tid som barnet bor i familjen kan vara alltifrån några dagar, tills ett annat boende ordnats, till flera månader.

Familjehem är en familj som tar emot barnet för ett stadigvarande boende, till dess att barnet är redo för att flytta till annat boende. Om allt fungerar bra så fortsätter placeringen under flera år och barnet blir en familjemedlem.

Från kommunens sida söker vi inga ”perfekta” familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en ”vanlig” familj med en eller två trygga vuxna som kan ge barnet eller ungdomen en stabil tillvaro och en möjlighet att få växa och utvecklas under goda förhållanden.

Kan man arbeta samtidigt som man tar emot ett barn?

Absolut, barnet/ungdomen går i förskola, skola och fritids precis som alla barn. Det kan vara svårt att kombinera med heltidsanställning för båda föräldrarna, i alla fall inledningsvis. Barnet kan behöva ”vänjas in” under den första tiden eftersom det har svårt med språket och det är många saker som är nya för dem, det kan behöva stöd i skolan, i vårdkontakter och det saknar kamrater och fritidssysselsättning. Vår erfarenhet är att det måste finnas utrymme i vardagen för barnets speciella behov om det ska gå bra. Det går bra att ha en heltidsanställning, men det är önskvärt om man har flexibilitet i sitt arbete då de flesta samarbetssamtal med myndigheter och skola sker under kontorstid.

Vilket stöd kan man få?

Familjehem, socialtjänst och skola samverkar kring barnet. De familjehem som vi anlitar får arbetsledning och stöd av familjehemssekreteraren. De får även utbildning och handledning. Barnet tilldelas även en god man som fattar de beslut som i normala fall kräver en vårdnadshavares undertecknande.

Ersättning

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem är man uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför såsom mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Danderyds kommun följer SKL:s rekommendationer om ersättning till jour- och familjehem som finns att läsa om på deras hemsida www.skl.se

Kontakta oss

Vi hoppas att denna korta introduktion har gett svar på några av de frågor som ni funderat över. Välkomna att höra av er till oss för att boka tid via telefon 08-568 910 00 för mer information.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: För dig som vill hjälpa till med boende till ensamkommande barn

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.