Avgifter för äldre och funktionsnedsatta i Danderyds kommun 2017

Omsorg kostar i Danderyds kommun maximalt 2 013 kr per månad. Avgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Danderyds kommun och är baserade på bestämmelserna i socialtjänstlagen, den så kallade maxtaxan, som syftar till att säkerställa att den enskilde skyddas mot för höga avgifter. Alla insatser enligt Lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning (LSS) är avgiftsfria utom avgiften för mat och hyra.

Hemtjänst kostar i Danderyds kommun 220 kronor per timme men maximalt 2 013 kr per månad. Avgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

Eget boende

 • Hemtjänst 220 kr/timme
 • Trygghetslarm 240 kr/månad
 • Enbart avlösning 94 kr/gång
 • Enbart ledsagning 304 kr/månad
 • Matdistribution i ordinärt boende 52 kr/portion

Återbud av planerad hemtjänst som meddelas senare än 24 timmar
före insatsens påbörjan debiteras.

Hemtjänst debiteras per timme enligt utförd tid upp till 9 timmar. Det innebär att du kan få en faktura på maxtaxa även då du inte haft hjälp hela månaden. 

Dagverksamhet

 • Avgift för dagverksamhet 51 kronor/dag max 1020 kr/månad
 • Mat i dagverksamhet 65 kronor/dag

Korttidsvistelse

 • Avgift för korttidsvistelse 102 kronor/dag
 • Mat i korttidsvistelse 109 kronor/dag

Avgiften i vård- och omsorgsboende består av omvårdnadsavgift, matkostnad och hyra. Omvårdnadsavgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

Avgifter i vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 013 kr/månad
 • Mat i särskilt boende 3 270 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende kan nedsättning av avgiften för omvårdnad och mat medges på grund av dubbla boendekostnader om du under en övergångstid har din gamla bostad kvar. En sådan jämkning kan medges högst tre månader. Ansökan med bifogat underlag lämnas till socialkontoret.

Makar som bor åtskilda

Vid beräkning för makar där den ena maken bor i vård- och omsorgsboende och den andra maken bor kvar i hemmet, läggs nettoinkomsterna samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Om den make som bor i vård- och omsorgsboende har den lägre inkomsten, tas endast hänsyn till dennes inkomst vid avgiftsberäkningen.

Observera att bostadstillägg ska sökas av båda makarna för sin respektive bostadskostnad. 

Sjukhusvistelse

Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matkostnad från första dagen och så länge sjukhusvistelsen varar. In- och utskrivningsdagarna räknas som en dag.

Annan frånvaro

Om du reser bort betalas hel omvårdnadsavgift de sju första dagarna i varje period, därefter halv avgift i högst 30 dagar per år.

Vid heldagsfrånvaro görs avdrag för matkostnad från och med första dagen i varje frånvaroperiod.

Utflyttning

Vid utflyttning betalas hyra t o m den dagen rummet är utrymt.

 

Maxtaxan

I maxtaxan ingår all form av omvårdnad, dvs personlig omvårdnad i hemmet, städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, avlösning, ledsagning. Om du endast har avlösning eller endast ledsagning och inga andra hemtjänstinsatser betalar du per gång för avlösning och per månad för ledsagning. Även omvårdnad på dagverksamhet och omvårdnad på korttidsboende och vård- och omsorgsboende ingår i maxtaxan. Matkostnad debiteras alltid oberoende av din ekonomiska situation. 

Förbehållsbelopp och minimibelopp

Varje person tillförsäkras ett förbehållsbelopp för sina levnadsomkostnader och sina boendekostnader.

Förbehållsbeloppet är de pengar du har rätt att behålla för dina personliga behov innan omsorgsavgift får tas ut. Det består av dels den faktiska boendekostnaden, dels ett så kallat minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet är lika för alla i hela landet.

År 2017 är minimibeloppet per månad 5 057 kronor för ensamstående och 4 273 kronor per person för sammanboende. Den som bor i vård- och omsorgsboende har inte vissa kostnader som i eget ordinärt boende. Det kan gälla t.ex kostnader för säng, madrass, hushållsel, tv-avgift och vissa förbrukningsartiklar. Minimibeloppet är därför sänkt med 436 kronor per månad men höjt med 1490 kronor per månad på grund av fördyrade matkostnader.

Den som har fördyrade kostnader som är varaktiga och avser större belopp, kan ansöka om en förhöjning av förbehållsbeloppet. Det kan exempelvis gälla kostnader för god man eller förhöjda matkostnader i eget boende.

Avgiftsutrymme

För att fastställa avgiften beräknas först den enskildes avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) har räknats av. För gifta makar och sammanboende läggs inkomsterna samman och fördelas därefter med hälften per person. 

Fastställande av avgift

 • För att kunna fastställa din avgift ska du fylla i en blankett som heter Inkomstuppgift för beräkning av avgift. I den uppger du dina/era inkomster och utgifter. Vissa uppgifter hämtar kommunen från Försäkringskassan, till exempel uppgift om eventuellt bostadstillägg, garantipension och tilläggspension. Övriga uppgifter behöver styrkas med kopia på underlag samt skattedeklaration.
 • Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då högsta avgiften för de tjänster du är beviljad upp till maxtaxan.
 • När vi beräknat din avgift får du hem ett avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet kan överklagas om du tycker att beslutet är felaktigt.
 • Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela oss sådana förändringar som kan påverka avgiften. Avgifterna omprövas årligen och när du meddelat förändring.

Jag vill kommentera »

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avgifter för äldre och funktionsnedsatta i Danderyds kommun 2017

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.