Arbeten i vatten

Vattenverksamhet

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge räknas som vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamhet är muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden.

Vattenverksamhet kräver beroende på omfattning antingen anmälan eller tillstånd. För mer information om vattenverksamhet kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Hantering av muddermassor

Om du planerar att lägga upp muddermassor på land, ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Använd gärna vår anmälningsblankett så får du med de uppgifter som behövs. Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiftens storlek bestäms av hur mycket tid vi lägger ned på din anmälan.

Om du planerar att dumpa massorna i vattenområde krävs dispens från Naturvårdsverket.

Strandskydd

Enligt miljöbalken gäller strandskydd vid hav, sjöar och längs vattendrag. Arbeten i vatten samt uppläggning av muddermassor kan i vissa fall kräva dispens från strandskyddet.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Arbeten i vatten

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.