Årsredovisning

Det ekonomiska resultatet för 2015 visar ett överskott om 37,6 miljoner kronor. Även verksamhetsmässigt är resultatet mycket positivt. Av kommunens åtta övergripande mål bedöms sju vara uppfyllda och ett delvis uppfyllt.

Nöjda invånare

I SCB:s medborgarundersökning, som genomfördes under våren 2015, fick Danderyd högsta resultat av de 133 deltagande kommunerna i samtliga helhetsbedömningar (Danderyd som plats att bo och leva på, nöjdheten med kommunens verksamheter samt möjligheten till inflytande i kommunen). I tidningen Fokus årliga ranking av Sveriges kommuner placerade sig Danderyd på plats 12, och i Svenskt Näringslivs återkommande undersökning om det lokala företagsklimatet avancerade Danderyd tre placeringar upp till fjärde plats.

God ekonomi

Kommunen bedöms sammanvägt nå målet om god ekonomisk hushållning 2015. Detta mot bakgrund av nämndernas kostnadseffektivitet, årets resultat, resultatet avstämt mot balanskravet samt de finansiella målen. Kommunen uppnår eller överträffar samtliga finansiella målnivåer utom ett. Soliditeten är fortsatt mycket stark, 59,4 procent men understiger målet på 60,0 procent. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna klarar målet om 100 procent och visar ett resultat om 98,0 procent.

Danderyds skattesats 2015 var 17,35 kr vilket var näst lägst i Sverige.

Årsredovisningen för 2015 (webbversion)

Samlade årsredovisningar

Danderyds kommun
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Årsredovisning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.