Avgifter för bygglov

För behandling av bygglovansökan eller ansökan om en anmälningspliktig åtgärd behöver du betala en avgift.

I dokumentet Vad kostar lovet/anmälan visas exempel på avgifter för de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Bygglovstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Prisexemplen gäller för ärenden inom detaljplanelagt område utan avvikelse från gällande detaljplan. Areor beräknas i bruttoarea, BTA, det vill säga mätbara delar av våningsplan, plus eventuell öppenarea, OPA, vilket innebär mätbara öppna konstruktioner som exempelvis carportar.

Eventuella kartavgifter, lägeskontroll med mera debiteras separat. Eventuella anläggningsavgifter för vatten och avlopp debiteras separat enligt kommunens VA- taxa. Observera att en anläggningsavgift tas ut för projekt som innebär en tillkommande bruttoarea även om inga nya VA- anslutningar görs.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avgifter för bygglov

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.