Stöd och bidrag

Stöd och bidrag kan sökas av kultur- samt idrottsföreningar till Kultur- och fritidsnämnden.

Föreningsbidrag (idrottsföreningar)

Föreningsbidrag söks två gånger per år. Ansökan ska vara inne 15 augusti för verksamhet 1/1 - 30 juni samt den 15 februari för verksamhet 1/7 - 31/12.

Ansökan skickas till

Danderyds kommun

Utbildnings- och kulturkontoret

Box 66

182 05  Djursholm

 

Vid frågor kontakta Hans Henke eller på telefon 08-568 910 83.

 

 

Kulturföreningsbidrag

Bidraget kan sökas av olika kulturföreningar. Sista ansökningsdag är 9 april 2017.

Ansökan görs på blankett och skickas till

Danderyds kommun

Utbildnings- och kulturkontoret

Box 66

182 05  Djursholm

eller

 

Vid frågor kontakta ansvarig Inger Bark på 08-568 910 89.

 

 

Riktlinjer för kulturföreningsbidrag i Danderyd

ALLMÄNT

Föreningslivet i Danderyd har stor betydelse för kulturverksamheten i kommunen. Kulturföreningarna bidrar i stor utsträckning till att skapa förutsättningar för många människor att ta del av olika kulturella aktiviteter.

Danderyds kommun prioriterar verksamhet för barn och unga och vill på olika sätt stimulera föreningslivet till arrangemang och aktiviteter dessa grupper.

Föreningar med kulturell verksamhet i Danderyds kommun är bidragsberättigade. Med förening avses här sammanslutning som är uppbyggd och fungerar enligt vedertagna principer.

BIDRAGSFORMER

Bidrag ges i form av

1.  Verksamhetsbidrag som utgår efter godkänd årsredovisning till allmänna och arrangerande kulturföreningar samt hembygdsföreningar.

2. Arrangemangsbidrag som utgår för specifika verksamheter såsom arrangerande av Valborgsmässofirande och Midsommarfirande.

 

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om både verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag. Bidrag ges i proportion till befintlig kulturbudget.

FÖRENINGAR SOM KAN SÖKA

- är demokratiska och öppna för alla

- är en ideell förening och bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet

- har huvuddelen eller väsentliga delar av sin verksamhet förlagd till Danderyds kommun

- har antagna stadgar, ansvarig styrelse och revisorer

- har minst 10 aktiva medlemmar (som medlem räknas den som betalat den av föreningen fastställda
  medlemsavgiften för senast avslutat verksamhetsår)

- vars syfte och verksamhet överensstämmer med kultur- och fritidsnämndens målsättning

- erhåller ej driftbidrag från annan förvaltning i Danderyds kommun

 

ANSÖKAN- ansökningstider

Uppgifterna i ansökan ska avse föregående års verksamhet och vara utbildnings- och kulturkontoret tillhanda senast 9 april 2017. Ansökan som inte är komplett handläggs ej.

 

Bilagor

Till ansökan om kulturföreningsbidrag (verksamhetsbidrag) bifogas

- Verksamhetsberättelse

- Balans- och resultaträkning

- Revisionsberättelse

 

Till ansökan om arrangemangsbidrag bifogas

- en presentation och plan över arrangemanget

- en ungefärlig beräkning av kostnaden för arrangemanget

 

SÅ BEVILJAS BIDRAGET

Bidrag utgår i proportion till föreningens storlek och innevarande års budget för kulturföreningsbidrag.

Särskild vikt läggs vid om föreningen gjort och förväntas göra satsningar för barn och unga.

Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

 

VILLKOR FÖR KULTURFÖRENINGSBIDRAG

Vid föreningarnas aktiviteter ska tydligt anges att verksamheten bedrivs med stöd av Danderyds kommun.

 

UTBETALNING

Bidraget utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankkonto.

 

GRANSKNING

Föreningar som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar och räkenskaper till förfogande som utbildnings- och kulturkontoret efterfrågar. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt.

KFN 2014-03-06//Danderyds kommun, rev KFN 2014-04-22

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Stöd och bidrag

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.