Enebybergsvägen

ombyggnad enebybergsvägen
Tekniska kontoret har efter beslut från tekniska nämnden arbetat fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik med en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister. Sträckningen går från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder.

Etapper/detta sker just nu

  • 19 september: Ringvägen är för tillfället avstängd och planeras att öppna 6 oktober. Avstängningen sker på grund av arbete med VA-ledningar. Efter VA-arbetena sätts kantsten, gjutning, vägen justeras inför asfaltering och asfalteras sedan. Innan återöppnning av vägen sker en städning av området.
  • Etapp 5 av projekt Enebybergsvägen handlades upp under våren 2017 och entreprenör blev PEAB. Projektet kommer pågå under hösten 2017 och förväntas vara klart till årsskiftet 2017/2018.
  • I januari 2016 hölls ett dialogmöte om projektet i sin helhet där möjligheter gavs att genom en kortare workshop inkomma med synpunkter och idéer om hur utformningen av den offentliga miljön i området runt Eneby torg (etapp 2) kan gestaltas. Drygt 100 personer deltog på mötet som hölls i Träffpunkt Enebyberg den 21 januari.
  • Under hösten 2015 och våren 2016 projekterades etapp 5.

Bakgrund till projektet

Tekniska nämnden gav den 14 mars 2012 tekniska kontoret i uppdrag att handla upp utredningen av Enebybergsvägen. Utredningens syfte var att ta fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik, gång- och cykeltrafikanter där genomfartstrafiken skall begränsas.

Utredningen pågick under 2012 där två olika samrådsmöten har hölls med allmänheten. Samråden var viktiga för att få in synpunkter och för att sprida information om projektets gång och om uppdragets mål. Synpunkterna från de båda samråden har sedan bearbetats och utretts, de utgör en viktig del av det färdiga konceptet för Enebybergsvägens framtida utformning.

Konceptet innebär en helt ny utformning av vägen för att skapa en trafiksäker huvudgata med prioritering av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Bland annat föreslås en bredare sammanhängande gång- och cykelbana längs den östra sidan, korsningar och passager föreslås göras upphöjda, hastigheten sänkas samt ny utformning av busshållplatserna. Sammantaget skall konceptet när det är färdigställt skapa en trivsammare och trafiksäkrare gatumiljö samtidigt som genomfartstrafik begränsas på Enebybergsvägen.

Dokument

Sammanställning samrådskommentarerna 21 januari 2016

Utredning Enebybergsvägen

Samrådsredogörelse

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Enebybergsvägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.