Enebybergsvägen

ombyggnad enebybergsvägen
Tekniska kontoret har efter beslut från tekniska nämnden arbetat fram en långsiktig plan för att utveckla Enebybergsvägen till en lokalgata. Gatan anpassas för busstrafik och får en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister, från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder.

Enebybergsvägen just nu:

  • 22 december: I januari sker de sista arbetena för vinterperioden. Arbete kommer ske på Ringvägen och i rondellen vid Ringvägen. Sedan tar projektet en paus för att åter starta i vår. Under vinterperioden kommer vägen vara öppet för trafik, både körbanor, busshållplatser samt gång- och cykelbanor.
  • 23 november: Vecka 47 fortsätter arbetet med plattläggning norr och söder om infarten på Sunnanängsvägen. Jord läggs i planteringsytorna och växter planteras. Plattor läggs på plats vid in/utfarterna 26, 28 och 30. Stolpar och skyltar monteras.
    Vecka 48 ska lökar och växter planteras. Gångbanan utanför Enebybergsvägen 32 görs om. Busstrafiken startar på den västra och östra busshållplatsen och den tillfälliga busshållplatsen rivs.
    Vecka 49 ska en ny dagvattenbrunn sättas i cirkulationsplatsen vid Enebybergsvägen/Ringvägen. Området ska städas och informationsskyltarna tas bort.
    Vecka 50 är det dags för besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Bakgrund till projektet

Tekniska nämnden gav den 14 mars 2012 tekniska kontoret i uppdrag att handla upp utredningen av Enebybergsvägen. Utredningens syfte var att ta fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik, gång- och cykeltrafikanter där genomfartstrafiken skall begränsas.

Utredningen pågick under 2012 där två olika samrådsmöten har hölls med allmänheten. Samråden var viktiga för att få in synpunkter och för att sprida information om projektets gång och om uppdragets mål. Synpunkterna från de båda samråden har sedan bearbetats och utretts, de utgör en viktig del av det färdiga konceptet för Enebybergsvägens framtida utformning.

Konceptet innebär en helt ny utformning av vägen för att skapa en trafiksäker huvudgata med prioritering av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Bland annat föreslås en bredare sammanhängande gång- och cykelbana längs den östra sidan, korsningar och passager föreslås göras upphöjda, hastigheten sänkas samt ny utformning av busshållplatserna. Sammantaget skall konceptet när det är färdigställt skapa en trivsammare och trafiksäkrare gatumiljö samtidigt som genomfartstrafik begränsas på Enebybergsvägen.

Dokument

Sammanställning samrådskommentarerna 21 januari 2016

Utredning Enebybergsvägen

Samrådsredogörelse

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Enebybergsvägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.