Enebybergsvägen

ombyggnad enebybergsvägen
Tekniska kontoret har efter beslut från tekniska nämnden arbetat fram en långsiktig plan för att utveckla Enebybergsvägen till en lokalgata. Gatan anpassas för busstrafik och får en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister, från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder.

Arbete på Enebybergsvägen just nu

 • 23 november: Vecka 47 fortsätter arbetet med plattläggning norr och söder om infarten på Sunnanängsvägen. Jord läggs i planteringsytorna och växter planteras. Plattor läggs på plats vid in/utfarterna 26, 28 och 30. Stolpar och skyltar monteras.
  Vecka 48 ska lökar och växter planteras. Gångbanan utanför Enebybergsvägen 32 görs om. Busstrafiken startar på den västra och östra busshållplatsen och den tillfälliga busshållplatsen rivs.
  Vecka 49 ska en ny dagvattenbrunn sättas i cirkulationsplatsen vid Enebybergsvägen/Ringvägen. Området ska städas och informationsskyltarna tas bort.
  Vecka 50 är det dags för besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas.
 • 8 november: under vecka 45-46 kommer PEAB arbeta med den västra busshållplatsen. Projektet kommer bland annat sätta sten, lägga asfalt och lägga plattor på den nya bussperrongen. 

  Arbeten sker även vid in- och utfarten på Sunnanängsvägen. Vecka 45 monteras och gjuts kantstenen. Vecka 46 asfalteras in- och utfarten Sunnanängsvägen. Planen är sedan att  öppna Sunnanängsvägen tisdag vecka 46. Projektet schaktar bort de tillfälliga in- och utfarterna, återställer marken samt fortsätter med plattläggning norr och söder om in- och utfarten Sunnanängsvägen.
 • 24 oktober: PEAB kommer under vecka 43 bygga tillfälliga in- och utfarter till Enebyängens handelsplats. Detta för att kunna bygga om den befintliga in- och utfarten. När byggnationen av de tillfälliga vägarna är klar planeras det att till nästa vecka, v 44, ske en omläggning av trafiken till den nya tillfälliga in- och utfarten.
 • 19 september: Ringvägen är för tillfället avstängd och planeras att öppna 6 oktober. Avstängningen sker på grund av arbete med VA-ledningar. Efter VA-arbetena sätts kantsten, gjutning, vägen justeras inför asfaltering och asfalteras sedan. Innan återöppnning av vägen sker en städning av området.

Bakgrund till projektet

Tekniska nämnden gav den 14 mars 2012 tekniska kontoret i uppdrag att handla upp utredningen av Enebybergsvägen. Utredningens syfte var att ta fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik, gång- och cykeltrafikanter där genomfartstrafiken skall begränsas.

Utredningen pågick under 2012 där två olika samrådsmöten har hölls med allmänheten. Samråden var viktiga för att få in synpunkter och för att sprida information om projektets gång och om uppdragets mål. Synpunkterna från de båda samråden har sedan bearbetats och utretts, de utgör en viktig del av det färdiga konceptet för Enebybergsvägens framtida utformning.

Konceptet innebär en helt ny utformning av vägen för att skapa en trafiksäker huvudgata med prioritering av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Bland annat föreslås en bredare sammanhängande gång- och cykelbana längs den östra sidan, korsningar och passager föreslås göras upphöjda, hastigheten sänkas samt ny utformning av busshållplatserna. Sammantaget skall konceptet när det är färdigställt skapa en trivsammare och trafiksäkrare gatumiljö samtidigt som genomfartstrafik begränsas på Enebybergsvägen.

Dokument

Sammanställning samrådskommentarerna 21 januari 2016

Utredning Enebybergsvägen

Samrådsredogörelse

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Enebybergsvägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.