MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I alla kommuner ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med övergripande ansvar över hälso- och sjukvården.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den vård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vård som omfattas av läkare, tandläkare, psykolog, med flera, ansvarar landstinget för.

I ansvarsområdet ingår de vårdtagare som efter biståndsbeslut av Danderyds kommun bor i särskilt boende för äldre eller funktionsnedsatta, samt vid vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet. Detta gäller oavsett om utförare av hälso- och sjukvård  är kommunal eller privat aktör.

MAS främsta uppgift är att svara för att en säker hälso- och sjukvård av god kvalitet bedrivs enligt gällande regelverk. Det sker bland annat genom att utarbeta riktlinjer, säkerställa så verksamheterna har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner samt regelbundet granska genom tillsyn och kvalitetsuppföljning. Resultat rapporteras till kommunens Socialnämnd. I uppgifterna ingår också att bedöma vårdskadeutredningar och vid allvarlig vårdskada, eller risk för allvarlig vårdskada (Lex Maria) anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg.

Samverkan med myndigheter, läkarorganisationer, andra vårdgivare med flera är en del av arbetet, men också att bidra som sakkunnig och ge råd och stöd till personal, medarbetare, patienter, anhöriga och närstående.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.