E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster och blanketter för att anmäla, beställa eller utföra olika tjänster i Danderyds kommun. Du kan till exempel ansöka om bygglov, ledighetsansökan för elever, tillstånd för värmepump eller plats på äldreboende.

För att skicka en felanmälan eller lämna synpunkter finns en egen ingång:

Synpunkter och felanmälan

Kommun och politik

Överförmyndare
Ansökan om uttag från spärrat konto Visa information
Mall för kvittenser Visa information
Redogörelse Visa information
Redogörelse och arvodesräkning ensamkommande barn Visa information
Årsräkning/sluträkning - omyndig/minderårig Visa information
Årsräkning/sluträkning huvudman (ifyllnadsbar & summerar) Visa information
Årsräkning/sluträkning huvudman (skriv ut och fyll i) Visa information

Förskola och skola

Förskola och fritids
Ansökan omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds Visa information
Ansökan om tilläggsbelopp förskola Visa information
Inkomstuppgift förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem Visa information
Val av barnomsorg, fritids och hemvist E-tjänst

Val av barnomsorg, fritids och hemvist

Grundskola
Ansök om fullgörande av skolplikt på annat sätt med bibehållen skolpeng Visa information
Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse Visa information
Ansökan om modersmålsundervisning Visa information
Ansökan om studiehandledning Visa information
Uppsägning av modersmålsundervisning
Schoolsoft E-tjänst

Logga in på Schoolsoft

Val och byte av grundskola E-tjänst

Val och byte av grundskola

Gymnasieskola
Ansökan om gymnasiestudier utomlands med skolpeng Visa information
Ansökan om inackorderingsstöd Visa information
Vuxenutbildning E-tjänst

Gymnasieutbildning för vuxna

Val och byte av gymnasieskola E-tjänst

Val och byte av gymnasieskola

Särskola
Ansökan om undervisning i särskola Visa information
Särskola - medicinsk utredning
Särskola - pedagogisk utredning
Särskola - psykologisk utredning
Särskola - social utredning
Allmänna blanketter förskola och skola
Anmälan särskilt stöd Visa information
Ansökan om skolskjuts Visa information
Ansökan om tilläggsbelopp modersmål Visa information
Ansökan om tilläggsbelopp skola Visa information
Ansökan om ledighet från skolarbete
Ansökan om uppskjuten skolplikt
Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram

Omsorg och socialt stöd

Barn, ungdom och familj
Anmälan om barn som far illa Visa information
Ansökan om samarbetssamtal Visa information
Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj Visa information
Intresseanmälan kontaktperson Visa information
Funktionsnedsättning
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag E-tjänst
Ansökan om insats enligt LSS E-tjänst
Ansökan om riksfärdtjänst Visa information
Äldreomsorg
Ansök om reducerad avgift för dubbla boendekostnader E-tjänst
Ansök om vård- och omsorgsboende E-tjänst
Ansök om seniorbostad E-tjänst

Bygga, bo och miljö

Alkoholtillstånd och servering
Anmälan av serveringsansvariga personer Visa information
Anmälan av uppgifter om kassaregister Visa information
Anmälan om catering, kryddning, provsmak
Anmälan om folkölsförsäljning Visa information
Anmälan om förändrad bolagssammansättning Visa information
Anmälan om tobaksförsäljning Visa information
Ansökan om stadigvarande tillstånd för alkoholservering
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd provsmakning till allmänheten Visa information
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, allmänhet Visa information
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, slutet sällskap Visa information
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning Visa information
Serveringsansvariga personer, meritförteckning Visa information
Avfall och återvinning
Ansökan om gemensam behållare
Ansökan om gemensamma utrymmen för uppsamling av hushållsavfall
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Hemkompostering Visa information
Hälsoskydd
Får och get - ansökan Visa information
Häst - ansökan Visa information
Höns - ansökan Visa information
Klagomål Visa information
Orm - ansökan Visa information
Verksamhet, lokal - Anmälan Visa information
Livsmedel
Anmälan om matförgiftning Visa information
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Visa information
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel Visa information
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Visa information
Butiker - verksamhetsbeskrivning Visa information
Distribution - verksamhetsbeskrivning Visa information
Grossister - verksamhetsbeskrivning Visa information
Servering - verksamhetsbeskrivning Visa information
Miljöskydd
Anmälan om dagvattenanläggning
Anmälan om förorenade områden Visa information
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall Visa information
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Visa information
Anmälan om PCB-sanering Visa information
Anmälan om sanering av tandläkamottagning Visa information
Anmälan om uppläggning av muddermassor Visa information
Ansökan och anmälan om kemisk bekämpning Visa information
Ansökan om tillstånd för värmepump Visa information
Oljecistern - Avanmälan och info om installation Visa information
Radonregister E-tjänst

I radonregistret kan du söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor inom Danderyds kommun.

Årsrapport Kemtvätt
Vatten och avlopp
Anmälan om enskilt avlopp Visa information
Ansökan om enskilt avlopp Visa information
Avläsning av vattenmätare Visa information
Dispensansökan installation av avfallskvarn
Uppsägning av VA-abonnemang eller ägarbyte Visa information
VA-anmälan (enbostadshus) Visa information
VA-anmälan (flerbostadshus) Visa information

Trafik och infrastruktur

Parkering
Ansök om infartsparkering E-tjänst
Ansök om boendeparkering E-tjänst
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Visa information
Dispens för parkering - begränsat axeltryck
Vägarbete
Ansökan om grävningstillstånd E-tjänst

Ansökan om grävningstillstånd.

Taxa för upplåtelse av offentlig mark Visa information
Tillstånd för schakt och trafikanordning E-tjänst

Tillstånd för schakt och trafikanordning 

Tillstånd för schakt och trafikanordning
Trafikanordningsplan vid vägarbete Visa information

Uppleva och göra

Blanketter
Anmälan om bildande av förening
Ansökan om kulturföreningsbidrag
Närvarokort - lokalt aktivitetsstöd

Näringsliv och arbete

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: E-tjänster och blanketter

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.