Samlade blanketter

Här kan du söka upp, ladda ned, fylla i blanketter samt skriva ut dem på din skrivare.

  • Blanketterna är gjorda i Word-format eller PDF. Om du inte har Word 97 eller senare på din dator kan du hämta hem Word Viewer, via denna länk.
  • Adobe reader kan du hämta via denna länk.
  • Bygglov och detaljplaner Här hittar du tjänster och blanketter kring bygglov, kartor, och detaljplaner.

Alkoholtillstånd och servering

Blanketter
Anmälan av serveringsansvariga personer Visa information
Serveringsansvariga personer, meritförteckning Visa information
Anmälan av uppgifter om kassaregister Visa information
Anmälan om förändrad bolagssammansättning Visa information
Anmälan om catering, kryddning, provsmak
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, allmänhet Visa information
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, slutet sällskap Visa information
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning Visa information
Ansökan om stadigvarande tillstånd för alkoholservering
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd provsmakning till allmänheten Visa information
Anmälan om folkölsförsäljning Visa information
Anmälan om tobaksförsäljning Visa information

Avfall och återvinning

Blanketter
Ansökan om gemensam behållare
Ansökan om gemensamma utrymmen för uppsamling av hushållsavfall
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Hemkompostering Visa information

Barn, ungdom och familj

Blanketter
Anmälan om barn som far illa
Ansökan om samarbetssamtal
Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj
Intresseanmälan kontaktperson

Funktionsnedsättning

Blanketter
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Ansökan om insats enligt LSS
Ansökan om riksfärdtjänst

Förskola och skola

E-tjänster
Val av barnomsorg, fritids och hemvist
Val och byte av grundskola
Val och byte av gymnasieskola
Blanketter
Ansökan om genomförande av skolplikt på annat sätt med bibehållen skolpeng
Ansökan om gymnasiestudier utomlands med skolpeng
Ansökan om ledighet från skolarbete
Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse
Ansökan om inackorderingsstöd
Ansökan om modersmålsundervisning
Ansökan om tilläggsbelopp modersmål
Uppsägning av modersmålsundervisning
Ansökan om undervisning i särskola
Ansökan om skolskjuts
Ansökan om studiehandledning
Ansökan om tilläggsbelopp förskola
Ansökan om tilläggsbelopp skola
Ansökan för omsorg för barn då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Inkomstuppgift förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem
Särskola - medicinsk utredning
Särskola - pedagogisk utredning
Särskola - psykologisk utredning
Särskola - social utredning
Uppsägning av vårdnadsbidrag
Åtgärdsprogram
Utredning av särskilt stöd
Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram
Anmälan särskilt stöd

Kultur och fritid

Blanketter
Anmälan om bildande av förening
Närvarokort - lokalt aktivitetsstöd

Miljö, hälsa och livsmedel

Blanketter - Hälsoskydd
Får och get - ansökan Visa information
Häst - ansökan Visa information
Höns - ansökan Visa information
Klagomål Visa information
Orm - ansökan Visa information
Verksamhet, lokal - Anmälan Visa information
Blanketter - Livsmedel
Anmälan om matförgiftning Visa information
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Visa information
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel Visa information
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Visa information
Butiker - verksamhetsbeskrivning Visa information
Distribution - verksamhetsbeskrivning Visa information
Grossister - verksamhetsbeskrivning Visa information
Servering - verksamhetsbeskrivning Visa information
Blanketter - Miljöskydd
Ansökan och anmälan om kemisk bekämpning Visa information
Anmälan om dagvattenanläggning
Anmälan om förorenade områden Visa information
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall Visa information
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Visa information
Anmälan om PCB-sanering Visa information
Anmälan om sanering av tandläkamottagning Visa information
Anmälan om uppläggning av muddermassor Visa information
Ansökan om tillstånd för värmepump Visa information
Oljecistern - Avanmälan och info om installation Visa information
Årsrapport Kemtvätt

Trafik och parkering

E-tjänster
Ansökan om grävningstillstånd
Boendeparkering E-tjänst

Ansökan om tillstånd för boendeparkering och infartsparkering.

Boendeparkering
Blanketter
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Visa information
Dispens för parkering - begränsat axeltryck
Trafikanordningsplan vid vägarbete Visa information

Vatten och avlopp

Blanketter
Anmälan om enskilt avlopp Visa information
Ansökan om enskilt avlopp Visa information
Uppsägning av VA-abonnemang eller ägarbyte Visa information
Avläsning av vattenmätare Visa information
Dispensansökan installation av avfallskvarn
VA-anmälan (enbostadshus)

Äldreomsorg

Blanketter
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Ansökan om seniorbostad
Ansökan om äldreboende

Överförmyndare

Blanketter
Årsräkning/sluträkning huvudman (ifyllnadsbar & summerar)
Årsräkning/sluträkning huvudman (skriv ut och fyll i)
Årsräkning/sluträkning - omyndig/minderårig
Redogörelse
Mall för kvittenser
Redogörelse och arvodesräkning ensamkommande barn
Ansökan om uttag från spärrat konto Visa information
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Samlade blanketter

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.