Regelverk för kommunalt vatten och avlopp

Lagen som styr kommunal VA-verksamhet kallas vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster). Där finns regler om när det skall anläggas kommunalt VA, hur den skall användas och hur man skall finansiera VA-anläggningen.

Grunden är att om det behövs större VA-anläggningar så bygger och förvaltar kommunen dessa. Fastigheterna som har nytta av anläggningen är i sin tur skyldiga att finansiera det hela via en taxa som kommunen beslutar om. I lagen finns regler för hur kommunens VA-taxa får se ut.

Eftersom medfinansiering är tvingande så är även reglerna för vem som skall vara med och finansiera anläggningen och kostnadsfördelning hårt reglerad i lagstiftningen. Trots det kan taxan se olika ut i olika kommuner så länge taxan är ”skälig och rättvis”.

Kommunen har också rätt att besluta om allmänna bestämmelser för brukandet av vatten och avloppsanläggningen, förkortat ABVA. Reglerna i denna måste följa vattentjänstlagen.

Allmänna bestämmelser för brukandet av vatten och avloppsanläggningen - ABVA

Om någon fastighetsägare anser att kommunen har tagit något beslut som bryter mot gällande lagstiftning så kan beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Regelverk för kommunalt vatten och avlopp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.