Eget avlopp - enskilt avlopp

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om du saknar möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet i Danderyd så krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten och orsaka övergödning och förorening av sjöar och hav. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Tillstånd eller anmälan krävs

Den som vill anlägga eller göra vissa förändringar i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, i vissa fall är det endast anmälningpliktigt. Det är beroende på vilken anläggning det gäller och var i kommunen man bor, se informationsblad om riktlinjer för enskilda avlopp eller fråga kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer vad som gäller i just ditt fall:

Information om riktlinjer för enskilda avlopp

Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanläggning förrän du fått beslutet.

Om du ska utföra en mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, till exempel  byta slamavskiljare eller väsentligt ändra avloppsvattensmängd, ska du anmälas det senast sex veckor före förändringen-

Hårdare krav sedan 2006

Sedan augusti 2006 finns det riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar. Naturvårdsverkets riktlinjer innebär i stort att kraven numera ställs på funktionen istället för på tekniken. Detta medför att den tidigare vanligaste tekniken, trekammarbrunn med efterföljande markbädd eller infiltration, inte längre är tillräcklig för rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar.

Råd när du behöver hjälp

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan lämna råd samt informera om gällande krav rörande enskilda avloppsanläggningar, dock inte om vilken avloppslösning du ska välja eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan.

För mer information rekommenderar vi Avloppsguiden som är en informationstjänst rörande frågor om enskilda avlopp. Här hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp och hur du ska gå till väga när du ska anlägga eller ändra ett avlopp eller installera någon sorts toalett:

Avloppsguiden

Mer om enskilt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten om enskilda avlopp

Ansökan om enskilt avlopp

Anmälan om enskilt avlopp

Information om saltvatten i din brunn

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Eget avlopp - enskilt avlopp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.