Nya bostäder, förskola, lokaler och torg vid östra Eneby torg

Aktuellt

Under plansamrådet om östra Eneby torgs utveckling som pågick 22 maj - 31 juli 2017 inkom 120 synpunkter från sakägare, myndigheter och andra intressenter. Många synpunkter från närboende var kritiska och handlade bland annat om antal lägenheter, hushöjd, trafik, parkering, skolfrågor, uppköpta villafastigheter och hur kommunen hanterat processen. Däremot var flera positiva till en upprustning och utveckling av området i mindre skala. Kommunen har sammanställt de synpunkter som kom in under plansamrådet, dessa redovisades för byggnadsnämnden 6 december.

Samrådssammanställning (pdf)

Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni att göra en omstart och att ett nytt planförslag ska arbetas fram.

Öppet hus i januari
För att möjliggöra en fördjupad dialog om området bjuds allmänheten in till Öppet hus. Det anordnas med samma innehåll vid två olika tillfällen, för att så många som möjligt ska kunna delta:

  • Lördag den 20 januari, drop-in mellan kl 11-15. Träffpunkt Enebyberg, Eneby torg.
  • Tisdag den 30 januari, drop-in mellan kl 16-19. Mörby centrum, ingång via Information Danderyd.

Det kommer då att ges möjlighet att samtala med politiker, tjänstemän och exploatörer som arbetar med projektet.

Inriktningen är att den föreslagna bebyggelsen ska ges en mindre omfattning och att den bättre ska anpassas till omgivningen. Dessutom ska fördjupade utredningar gällande trafiksituationen och den framtida kapaciteten i förskolor och skolor genomföras. Något nytt förslag kommer inte att presenteras vid Öppet hus, utan syftet med mötet är att få in synpunkter. När ett nytt detaljplaneförslag finns framtaget kommer ett nytt samråd att genomföras där det återigen ges möjlighet att lämna synpunkter.

Inbjudan till öppet hus (pdf-fil)

 

Om plansamrådet som pågick 22 maj - 31 juli

Ett plansamråd pågick under tiden 22 maj - 31 juli 2017. Ta del av samrådshandlingarna nedan.

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 att inte gå vidare med förslaget till detaljplan, utan att ett nytt förslag ska arbetas fram. 

planprocess plansamråd
Bilden visar hur långt detaljplanarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 31 augusti 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för östra Eneby torg samt del av kvarteret Plogen. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga bostäder och verksamheter i området nordost om Eneby torg, omedelbart öster om Enebybergsvägen, samt norr om Eneby torg.

I februari 2017 godkände kommunstyrelsen principöverenskommelser mellan fastighetsägarna inom planområdet; Danderyds kommun och Djursholms AB, Aros Markutveckling AB, Patriam AB och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB. Överenskommelserna syftar till att reglera parternas samarbete med att ta fram ett utvecklingsförslag för östra Eneby torg. I den pågående planeringsprocessen har byggherrarna förvärvat ett antal villafastigheter. Kommunstyrelsen beslutade även att utöka befintligt planuppdrag så att de nytillkomna fastigheterna inkluderas.

Det nya projektområdet omfattar cirka 40 000 kvm bruttoarea, vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 425 lägenheter. I området ska även en förskola ingå och ett nytt torg, ungefär mittemot västra Eneby torg på andra sidan Enebybergsvägen.

utökat planområde östra Eneby torg

Projektområdet utökas med de rödmarkerade fastigheterna. Bostäderna i det blåmarkerade området ingår sedan tidigare i uppdraget, men kommer att utredas i ett senare skede.

Ett program till detaljplan togs fram i enlighet med det uppdrag byggnadsnämnden fick av kommunstyrelsen den 21 maj 2012. Ett programsamråd genomfördes under perioden 5 november 2013 - 7 januari 2014.

Handlingar

Samrådshandlingar 22 maj - 31 juli 2017
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev
Kungörelse om samråd

Programhandlingar 5 november 2013 - 7 januari 2014
Programhandling 2013

Underliggande utredningar
1. Arkitektförslag Aros/Kjellander Sjöberg, 2017-04-13 rev 2017-05-19
2. Arkitektförslag Patriam/Semrén + Månsson, 2017-04-12 rev 2017-05-19
3. Illustrationsplan, 2017-03-29, rev 2017-05-19
4. Behovsbedömning
5. Tekniskt PM geoteknik, Geosigma, 2017-03-22
6. Dagvattenutredning Eneby torg, Geosigma, 2017-03-23 rev 2017-05-19
7. Bullerutredning, Åkerlöf-Hallin, 2017-04-18
8. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma, 2017-03-29
9. Gatusektioner, Tyéns, 2017-03-24
10. Trafikutredning Östra Eneby torg, Tyréns, mars 2017
11. Gestaltningsprogram för allmän plats, WSP, 2017-03-24 rev 2017-05-19
12. VA-teknisk utredning, ÅF, 2017-03-17
 
Övriga handlingar
Beslut BN 2017-12-06 § 129 Detaljplan för Östra Eneby torg Redovisning av samråd 
Beslut BN 2017-06-14 § 63 Uppdrag om nytt planförslag och nytt samråd avseende Östra Eneby torg
Beslut BN 2017-05-10 § 53 Beslut om plansamråd och kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning
Beslut KS 2017-02-13 § 20 - utökat planuppdrag
Beslut KS 2015-08-31 § 104 planuppdrag
Beslut KS 2012-05-21 § 86 planprogram 

Programsamrådsredogörelsen är inte tillgänglig på hemsidan pga att den innehåller personuppgifter.


Planförfarande

Planen handläggs med utökat förfarande

Kontakt

Jonas Carlsson, planarkitekt
08-568 916 69

Exploatörer

På exploatörernas hemsidor, Aros bostad och Patriam, kan du läsa mer om projekten och lämna intresseanmälan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nya bostäder, förskola, lokaler och torg vid östra Eneby torg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.